در حالی که افراد مشهور صدای خود را به کمپین ها می دهند، انتخابات مقدماتی شهرداری لس آنجلس داغ می شوددر حالی که افراد مشهور صدای خود را به کمپین ها می دهند، انتخابات مقدماتی شهرداری لس آنجلس داغ می شودSource link