دبیرکل سازمان ملل هشدار داد: جهان در خطر و فلج استدبیرکل سازمان ملل هشدار داد: جهان در خطر و فلج استمنبع