داگ دوسی، فرماندار آریزونا، قانون کوپن مدرسه را امضا کرد و به قانون تبدیل شدداگ دوسی، فرماندار آریزونا، قانون کوپن مدرسه را امضا کرد و به قانون تبدیل شدمنبع