دادستان اسپانیا از دادگاه خواست شکیرا را به 8 سال زندان محکوم کنددادستان اسپانیا از دادگاه خواست شکیرا را به 8 سال زندان محکوم کندمنبع