دادستان، دفاع، آزادی انسان را در قتل 1983 به دست آورددادستان، دفاع، آزادی انسان را در قتل 1983 به دست آوردمنبع