خمیر لوبیا بلند می شود تا پارچ ناراحت را به حالت آرامش درآوردخمیر لوبیا بلند می شود تا پارچ ناراحت را به حالت آرامش درآوردمنبع