خبر خوب: توقف برنامه ریزی نشده راننده یو پی اس در دوربین ثبت شدخبر خوب: توقف برنامه ریزی نشده راننده یو پی اس در دوربین ثبت شدمنبع