خانواده مهاجر آب و هوای کالیفرنیا در ورمونت مستقر شدندخانواده مهاجر آب و هوای کالیفرنیا در ورمونت مستقر شدندمنبع