خانه‌های بوفالو، نیویورک در طول طوفان بزرگ زمستانی در برف مدفون شدندخانه‌های بوفالو، نیویورک در طول طوفان بزرگ زمستانی در برف مدفون شدندمنبع