جورج سانتوس هنگام صحبت با تولسی گابارد در فاکس نیوز خود را تحقیر می کندجورج سانتوس هنگام صحبت با تولسی گابارد در فاکس نیوز خود را تحقیر می کندمنبع