جودی ترنر اسمیت دیدگاه کامل جاشوا جکسون را در مورد ازدواج و بچه‌ها تغییر داد – و نحوه توضیح او بسیار شیرین است
منبع