جنرال موتورز بیش از 500 میلیون دلار در کارخانه موتور فلینت هزینه خواهد کردجنرال موتورز بیش از 500 میلیون دلار در کارخانه موتور فلینت هزینه خواهد کردمنبع