“جمهوری خواهان MAGA” دقیقا چه کسانی هستند؟ حتی کاخ سفید هم نمی تواند واقعاً بگوید.“جمهوری خواهان MAGA” دقیقا چه کسانی هستند؟ حتی کاخ سفید هم نمی تواند واقعاً بگوید.منبع