جمعیت حسین بری، عضو هیئت مدیره مدارس دولتی دیربورن را تشویق کردند
منبع