جان کربی درباره سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان صحبت می کندجان کربی درباره سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان صحبت می کندمنبع