ثانیه آنتونی بلینکن قول حمایت از اسرائیل و راه حل دو کشوری در خاورمیانه را دادثانیه آنتونی بلینکن قول حمایت از اسرائیل و راه حل دو کشوری در خاورمیانه را دادمنبع