تیلور سوئیفت “Stage Dive” در حال پخش شدن است – مثل اینکه او با سر به صحنه شیرجه می رود، انگار که یک استخر شنا است
منبع