تماشا کنید: پل روگذر در بانکوک سقوط کرد و حداقل دو نفر کشته شدندتماشا کنید: پل روگذر در بانکوک سقوط کرد و حداقل دو نفر کشته شدندمنبع