“تعداد بزرگتر، بهتر”: بایدن، دموکرات ها به دنبال افزایش تعداد سنا در جورجیا هستند“تعداد بزرگتر، بهتر”: بایدن، دموکرات ها به دنبال افزایش تعداد سنا در جورجیا هستندمنبع