تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که دریاچه نمک یوتا به دلیل تغییرات آب و هوایی در حال خشک شدن است
منبع