ترامپ نامزدی ریاست جمهوری 2024 را اعلام کردترامپ نامزدی ریاست جمهوری 2024 را اعلام کردمنبع