ترامپ در شبکه فاکس آلیسا فرح گریفین را صدا زد. بشنوید که او چگونه پاسخ دادترامپ در شبکه فاکس آلیسا فرح گریفین را صدا زد. بشنوید که او چگونه پاسخ دادمنبع