ترامپ برای ارائه درخواست "استاد خاص" پس از حمله مارآلاگوترامپ برای ارائه درخواست "استاد خاص" پس از حمله مارآلاگومنبع