ترامپ از جمعیتی که به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند دفاع می کندترامپ از جمعیتی که به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند دفاع می کندSource link