ترامپ ادعاهای نادرست انتخاباتی را تکرار می کند و به نامزدی 2024 اشاره می کندترامپ ادعاهای نادرست انتخاباتی را تکرار می کند و به نامزدی 2024 اشاره می کندمنبع