تحقیقات ترامپ در حالی ادامه دارد که قاضی فدرال به وزارت دادگستری دستور داد سوگندنامه مار-آ-لاگو را منتشر کندتحقیقات ترامپ در حالی ادامه دارد که قاضی فدرال به وزارت دادگستری دستور داد سوگندنامه مار-آ-لاگو را منتشر کندمنبع