تام کروز، برد پیت، ویولا دیویس و غیره نامزدهای اسکار 2023 را نادیده گرفت، شگفتی‌هاتام کروز، برد پیت، ویولا دیویس و غیره نامزدهای اسکار 2023 را نادیده گرفت، شگفتی‌هامنبع