بیل ماهر به شوخی می گوید که مرگ ملکه الیزابت یک روز غم انگیز برای همخونی بود.بیل ماهر به شوخی می گوید که مرگ ملکه الیزابت یک روز غم انگیز برای همخونی بود.منبع