بوفالو، نیویورک، در اثر طوفان برف زمستانی فلج شد

میلیون ها نفر در یک شب و صبح زود یکشنبه در یخبندان عمیق غرق شدند تا از طوفان سردی که حداقل 20 نفر را در سرتاسر آمریکا کشته است، برخی از ساکنان را در داخل خانه ها با بارش انبوه برف به دام انداخته و برق چند صد هزار خانه را قطع کند. و مشاغل (25 دسامبر)منبع