بهاتی پرینسلو اولین عکس خود را با آدام لوین پس از رسوایی دی ام او منتشر کرد و نظرات مثبت نیست
منبع