بریس هال داستان هایی درباره هم اتاقی دانشگاه براک پردی به اشتراک می گذارد
منبع