بریتنی گرینر، ستاره WNBA پس از مبادله زندانیان بین ایالات متحده و روسیه آزاد شدبریتنی گرینر، ستاره WNBA پس از مبادله زندانیان بین ایالات متحده و روسیه آزاد شدمنبع