با فنریر آشنا شوید! او به تازگی توسط رکوردهای جهانی گینس به عنوان بلندترین گربه زنده شناخته شد
منبع