با افزایش تنش ها، معاون رئیس جمهور هریس برای مراسم خاکسپاری نخست وزیر آبه وارد ژاپن شد
منبع