بایدن خسارات سیل کنتاکی را می بیند و قول کمک های بیشتر می دهدبایدن خسارات سیل کنتاکی را می بیند و قول کمک های بیشتر می دهدمنبع