بایدن: اسناد طبقه بندی شده ای که در دفتر شخصی او یافت شده «در جای اشتباهی بایگانی شده اند»بایدن: اسناد طبقه بندی شده ای که در دفتر شخصی او یافت شده «در جای اشتباهی بایگانی شده اند»منبع