بار با احضاریه 6 ژانویه تماس می گیرد "قابل توجه،" می گوید نامزدی ترامپ خواهد بود "واقعا بد" برای GOPبار با احضاریه 6 ژانویه تماس می گیرد "قابل توجه،" می گوید نامزدی ترامپ خواهد بود "واقعا بد" برای GOPمنبع