"این یک اقتباس تقریباً عالی است، به نظر من": 17 اقتباس از کتاب که به همان اندازه خوب (یا بهتر) از منبع منبع بودند
منبع