اپل برای آیفون ها و دستگاه ها هشدار امنیتی صادر می کنداپل برای آیفون ها و دستگاه ها هشدار امنیتی صادر می کندمنبع