امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وارد می شود و قبل از شام دولتی با کامالا هریس دیدار می کندامانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وارد می شود و قبل از شام دولتی با کامالا هریس دیدار می کندمنبع