افرادی که با "محبوب" بچه های مدرسه نشان می دهند که اکنون چگونه هستند، و من از برخی از آنها شگفت زده شده امافرادی که با "محبوب" بچه های مدرسه نشان می دهند که اکنون چگونه هستند، و من از برخی از آنها شگفت زده شده اممنبع