اسناد نظامی نشان می دهد که نامزد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان اوهایو به نادرست خدمت سربازی را معرفی کرده استاسناد نظامی نشان می دهد که نامزد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان اوهایو به نادرست خدمت سربازی را معرفی کرده استمنبع