استیو بنن گفت که حاضر است برای حمایت از ترامپ پس از محکومیت تحقیر آمیزش به زندان برود: “اگر من به زندان بروم، همینطور باشد.”استیو بنن گفت که حاضر است برای حمایت از ترامپ پس از محکومیت تحقیر آمیزش به زندان برود: “اگر من به زندان بروم، همینطور باشد.”منبع