استقبال شهردار فیلی از مهاجران، دولت تگزاس را منفجر کرد.استقبال شهردار فیلی از مهاجران، دولت تگزاس را منفجر کرد.منبع