استف کری، ستاره گلدن استیت واریرز از بایدن به خاطر بازگشت بی خطر بریتنی گرینر تشکر کرداستف کری، ستاره گلدن استیت واریرز از بایدن به خاطر بازگشت بی خطر بریتنی گرینر تشکر کردمنبع