از حامیان ترامپ در خارج از یک کنوانسیون پرسیده شد که نظر آنها درباره کیفرخواست چیست. پاسخ های آنها را بشنوید.
منبع