آرنولد شوارتزنگر اروپا را به خاطر واردات نفت روسیه که «تامین مالی جنگ» در اوکراین را انجام می دهد، محکوم کردآرنولد شوارتزنگر اروپا را به خاطر واردات نفت روسیه که «تامین مالی جنگ» در اوکراین را انجام می دهد، محکوم کردSource link