آب فلوریدا "شبیه آبجو ریشه است،" بوی شبیه به "ماهی مرده و کمپوست" پس از طوفان ایان
منبع